Izdavač

Bayer d.o.o. 
zastupano po Igoru Šalatu, direktoru 

Radnička cesta 80 
10000 Zagreb 
OIB: 56386591827  

Tel.: +385 1 6599 900 


Kompanija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 

pod matičnim brojem 080007388, MB: 1137247, šifra djelatnosti 51550.  
 

Temeljni kapital iznosi 687.700,00 euro i uplaćen je u cijelosti. 

Račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10. 

IBAN: HR5123600001102836393 
 

© Copyright Bayer d.o.o., Zagreb, Hrvatska